icon-phone
088-8908990
เกี่ยวกับเรา
บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด
บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ เดือนตุลาคม พ.ศ.2544 ที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายสุพจน์ วณิชไพสิฐ เป็นประธานกรรมการ นายนิวัฒน์ ตันทรรศนีย์ นายชูเกียรติ รุ่งคณาวุฒิ และนายพีระ วณิชไพสิฐ เป็นคณะกรรมการ และ นางประภัสสร ตันทรรศนีย์ เป็นที่ปรึกษากรรมการ บริหารงานภายใต้สโลแกนที่ว่า “เงินแสน! คุณหาได้ในวันเดียว” เอส เอ็น เอ็น เป็นผู้นำด้านสินเชื่อรถยนต์ โดยมุ่งเน้นการให้บริการแก่คนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ด้วยบริการที่ให้ความรวดเร็ว และเป็นกันเองกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ความน่าเชื่อถือของบริษัททำให้ บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด ได้รับการยอมรับ อย่างกว้างขวางว่าเป็น “สถาบันการเงิน เพื่อคนท้องถิ่น”
ปี พ.ศ.2560 บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด ได้เปลี่ยนสโลแกนใหม่เป็น “เอส เอ็น เอ็น สินเชื่อเพื่อมวลชน“ ผู้ที่อยู่ในแวดวง ของ SNN ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า หรือคู่ค้า เป็นผู้ที่มีวินัย รักความก้าวหน้า ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เรามองว่า โอกาสเป็นสิ่งสำคัญ และในขณะเดียวกัน การให้ความช่วยเหลือที่ถูกต้องจะสามารถเติมเต็มความฝันให้แต่ละคนไปถึงเป้าหมาย ได้ในเวลาที่เร็วขึ้น เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
ปัจจุบัน เอส เอ็น เอ็น มีสาขากว่า 33 สาขาครอบคลุมเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และเดินหน้าขยายพื้นที่ ให้บริการไปยังทั่วเขตภูมิภาคของประเทศไทยด้วยทุนกว่า 800 ล้านบาท
Strong ความมั่นคง
Notable เป็นที่จดจำ
Nationwide แพร่หลายทั่วประเทศ
วิสัยทัศน์
ให้โอกาส สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพขีวิตมวลชน ตามปณิธานขององค์กร “สินเชื่อเพื่อมวลชน”
พันธกิจ
ขยายสาขาครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ผ่านบุคลากรที่เป็นมืออาชีพด้วยระบบสารสนเทศ อันนำไปสู่การเข้าถึงทุกโอกาสของลูกค้าผู้มีพระคุณ
วัฒนธรรมขององค์กร
3 Culture
วิสัยทัศน์
ให้โอกาส สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพขีวิตมวลชน ตามปณิธานขององค์กร “สินเชื่อเพื่อมวลชน”

01
Versatile - รอบรู้
รอบรู้เรื่องธุรกิจของเรา งานของลูกค้า เทคโนโลยี และเรื่องต่างๆ รอบตัวเรา
02
Active - กระฉับกระเฉง รวดเร็ว
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะสินเชื่อ เพื่อมวลชน ด้วยระบบการจัดการ พัฒนาคนและ งานให้เกิดความกระฉับกระเฉง รวดเร็วในการ ทำงานและบริการลูกค้า
03
Lean - มีประสิทธิภาพ
ร่วมทำงานเป็นทีม ด้วยความคิดและจิตใจ ที่เปิดกว้าง โดยมุ่งบรรลุเป้าหมายอย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ลูกค้าและเอส เอ็น เอ็น
04
Understanding - มีความเข้าใจ
มุ่งมั่นด้วยจิตสำนึกในการสร้างความเป็นเลิศ เข้าใจเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตร เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและบริการที่ดีที่สุด
05
Extra - ลูกค้าคือคนพิเศษ
ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก จะเข้าใจความคาดหวังและความต้องการ ของลูกค้าพร้อมตอบสนองทางเลือก ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
06
Standard - เป็นมืออาชีพ
ยึดความเป็นธรรม มีความเป็นมืออาชีพและมีมาตรฐาน การทำงานชัดเจน สร้างความเชื่อมั่น โดยปฏิบัติงาน ถูกต้อง โปร่งใสยึดหลักกฎหมายและหลักจริยธรรม ไม่มั่ว ไม่เสี่ยงเกินไป

คุณค่าเพื่อสิ่งที่ดีที่สุด
VALUES for the BEST

Brand Values - BEST
B
Benefits
สร้างสรรค์ร่วมกันเป็นทีมเพื่อผลประโยชน์และสิทธิพิเศษต่างๆ สำหรับลูกค้าเอส เอ็น เอ็น
E
Express Action
พัฒนางานและระบบที่ทันสมัย เพื่อการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว
S
Stability
มุ่งมั่นพัฒนางานและบุคลากรไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างความมั่นคงของบริษัท
T
True Friend
มอบความจริงใจ และเป็นเพื่อนแท้ตลอดไป

ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด มีเจตนารมณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในอันที่จะเกื้อกูลสังคมในทุก ๆ ด้าน เพื่อตอบแทนแก่สังคมและชุมชนที่พนักงานของบริษัทฯ อาศัยอยู่และที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ
การดำเนินกิจกรรมสังคมของบริษัทฯ มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัทฯ ผ่านรูปแบบกิจกรรมอาสาสมัคร เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการรับผิดชอบต่อสังคมและแก่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลา 18 ปีของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมสังคมในโครงการที่บริษัทฯ ริเริ่มขึ้น และสนับสนุนกิจกรรมสังคมขององค์กรสาธารณกุศล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน การบริจาคเพื่อการกุศลต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความสำคัญกิจกรรมสังคมทางด้านการศึกษาและเยาวชน สิ่งแวดล้อมและสังคม ด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา กิจกรรมสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม