icon-phone
088-8908990
นโยบายการใช้คุกกี้
บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

   เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยบริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด (“บริษัท”) เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกความแตกต่างของท่านออกจากผู้ใช้รายอื่น ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยนำเสนอฟังก์ชั่นการทำงานบางอย่างของเว็บไซต์ให้แก่ผู้ใช้และช่วยให้บริษัทปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดีขึ้น กรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านให้การยอมรับนโยบายการใช้คุกกี้


Cookies คืออะไร

   Cookies คือ Text Files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล Log การใช้งาน Internet ของท่าน หรือพฤติกรรมการเยี่ยมชม Website ของท่าน

บริษัทใช้ Cookies อย่างไร

   เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและจัดเก็บข้อมูลการเข้าชม Website ของท่านผ่าน Cookies หรือเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงและบริษัทฯใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของบริษัทฯ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานแพลตฟอร์ม โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้

 1. 1. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีของท่านในแพลตฟอร์มของท่านได้อย่างต่อเนื่อง และปลอดภัย
 2. 2. เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งานบนแพลตฟอร์มของท่าน จัดเนื้อหาข้อมูล รวมถึงรูปแบบแพลตฟอร์มที่ท่านได้ตั้งค่าไว้
 3. 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและเยี่ยมชมแพลตฟอร์มของท่าน เพื่อปรับเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ และสามารถตอบสนองความต้องการของท่านมากขึ้น
 4. 4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มโดยรวม และนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 5. 5. เพื่อทราบถึงรูปแบบการใช้และประวัติการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ และนำไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหา โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เหมาะสมรวมถึงการบริการต่าง ๆ ที่ตรงกับความสนใจของท่าน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ท่านได้มากยิ่งขึ้น
 6. 6. เพื่อแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของบริษัท หรือเพื่อจัดการโฆษณาของบริษัทบนเว็บไซต์อื่น เว็บไซต์อื่นของบริษัทอาจใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลกิจกรรมของท่านในเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่น เพื่อแสดงโฆษณาตามกิจกรรมและความสนใจที่ท่านเรียกดูให้กับท่าน

ประเภทของ Cookies ที่บริษัทใช้

เว็บไซต์ของบริษัทประกอบไปด้วย Cookies ดังต่อไปนี้

 1. 1. Functionality Cookies : คุกกี้ประกอบการทำงานของแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ ถูกใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านเลือกหรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ รวมถึงการนำเสนอข้อมูลที่ตรงตามความต้องการ เฉพาะบุคคลมากขึ้น เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ รูปแบบแพลตฟอร์มและเว็บไซต์
 2. 2. Advertising Cookies : คุกกี้สำหรับการโฆษณา ใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านเคยเยี่ยมชมและรวมถึงลักษณะการใช้แพลตฟอร์มและเว็บไซต์ของท่าน เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือสื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน และใช้เพื่อการประเมินประสิทธิผลของแคมเปญ โฆษณาต่างๆ
 3. 3. Strictly Necessary Cookies : คุกกี้ทางเทคนิค เป็นประเภทคุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
 4. 4. Performance Cookies : คุกกี้เพื่อวัดผลการทำงานของแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ คุกกี้ประเภทนี้จะจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าชมแพลตฟอร์มและเว็บไซต์แบบไม่ระบุตัวตน และนำมาวิเคราะห์จำนวนและพฤติกรรมของผู้เข้าชม เพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น
 5. 5. Third-party Cookies : คุกกี้บุคคลที่สาม คุกกี้ชนิดนี้จะถูกกำหนดใช้โดยผู้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม อาทิ Google Analytics

คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies)

   คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างปลอดภัย การจัดการเครือข่ายและการเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทได้ทุกส่วน

คุกกี้เพื่อการเก็บข้อมูลที่ท่านเลือก (Preferences Cookies)

   คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านชอบและเลือกไว้เมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถดึงเนื้อหาหรือการใช้งานที่ท่านเลือกไว้มาแสดงได้ อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์

คุกกี้สำหรับเก็บสถิติ (Statistics Cookies)

   คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้บริษัททราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อช่วยบริษัทปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัท โดยรวบรวมและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งานของท่าน และช่วยให้บริษัทเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของบริษัท คุกกี้จะรวบรวมข้อมูลในลักษณะที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้โดยตรง

คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing Cookies)

   คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการตลาด เช่น การส่งเสริมการขาย วิเคราะห์พฤติกรรมของท่านเพื่อให้บริษัทสามารถนำเสนอสินค้าและบริการต่าง ๆ ให้เหมาะสม

การจัดการคุกกี้

   แม้ว่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (Internet Browsers) ส่วนมากจะได้รับการตั้งไว้ให้ยอมรับ Cookies โดยอัตโนมัติแล้วก็ตาม แต่อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (Internet Browsers) ส่วนใหญ่ก็จะอนุญาตให้ท่านเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อสกัดกั้น Cookies หรือเตือนให้ท่านทราบเมื่อมีการส่ง Cookies เข้ามาที่อุปกรณ์ของท่าน

   นอกจากทางเลือกที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ท่านอาจปฏิเสธ ยอมรับ หรือเอา Cookies จากไซต์ออกไปในเวลาใดก็ได้โดยการเปิดใช้งานหรือเข้าไปในการตั้งเบราว์เซอร์ (Browser) ของท่าน ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ Cookies ใช้งานได้ หรือเพื่อปิดการใช้งานของ Cookies หรือการเอา Cookies ออกไปนั้นท่านจะหาดูได้จากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (Internet Browser) ของท่าน

   ทั้งนี้ขอเรียนว่าหากท่านปิดการใช้งาน Cookies หรือเอา Cookies ออกไปนั้นคุณลักษณะของบางอย่างไซต์อาจจะไม่ทำงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เช่น ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าเยี่ยมพื้นที่บางส่วนของไซต์หรือท่านอาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่จัดให้เป็นการเฉพาะตัวเมื่อท่านเยี่ยมชมไซต์

 • • หากท่านใช้อุปกรณ์ต่างกันในการเปิดดูและเข้ามายังไซต์ (เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต) ท่านจะต้องดำเนินการเพื่อปรับแต่ละเบราว์เซอร์ (Browser) ในแต่ละอุปกรณ์นั้นเพื่อให้สอดคล้องกับ Cookie Preferences ของท่าน
 • • Chrome
 • • Firefox
 • • Internet Explorer
 • • Safari
 • • Safari for ios
 • • Chrome for android
 • • Chrome for ios